Generalforsamling

      Indkaldelse til Generalforsamling 2022

                        for bowlingklubben TRIVSEL 95.

tirsdag, den 27. september 2022 kl. 13:00 – hos Cecilie´s.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter er vedhæftet i fil og beskrevet nedenfor.
  5. Budget: Bestyrelsen er enige om at fastholde det månedlige kontingent for aktive medlemmer på 250 kr.

For langtidssyge (mere end 1 måned) og medlemmer på langtidsferie (mindst 1 måneds ferie og højst 3 måneders sammenhængende ferie) forhøjes kontingentet til 50 kr./mdr.

Passive: 120 kr./år

Gæster:  60 kr. pr. gang.

Nye medlemmer: 1. gang er gratis.

  1. Det kommende års aktiviteter.
  2. Valg af bestyrelse ifl. § 8

Lige år:    kasserer og bestyrelsesmedlem.

Ulige år:   formand og suppleant.

       Uffe genopstiller som formand.

       Hanne genopstiller som kasserer

                         Bent genopstiller som bestyrelsesmedlem

  1. Valg af revisor – Kjeld genopstiller.
  2. Eventuelt

Der serveres smørrebrød på generalforsamlingen – drikkevarer er for egen regning – tilmelding nødvendig.

På vegne af TRIVSEL’S bestyrelse

Formand:  Uffe Skov.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring på generalforsamlingen den 27.september 2022

Denne ændring foreslås af bestyrelsen i forbindelse med en henvendelse fra et medlem.

§ 4 Kontingent

Medlemskontingentet for aktive, passive og langtidssyge fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Medlemmerne skal betale for benyttelse af banerne til klubben før afbenyttelse af disse.

Ændres til:

Medlemskontingentet for aktive, passive, langtidssyge og langtidsferie (mindst 1 måneds ferie og højst 3 måneders sammenhængende ferie) fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Medlemmerne skal betale før benyttelse af banerne til klubben før afbenyttelse af disse.

 

      Bowlingåret 2021-2022.

                             Beretning.

Hej bowlingvenner.

Året er heldigvis gået, uden alt for mange restriktioner, og vi har kunnet holde alle vores fester.

Sociale aktiviteter

Sæsonstart i Hedelandshytten den 5. august 2021 – Det var dejligt solskinsvejr, så efter spisning og kaffe var der en masse udendørs aktiviteter – igen en hyggelig eftermiddag.

Julefrokosten blev afholdt i Reerslev Forsamlingshus den 17. december 2021 med god mad og sange samt nogle festlige indslag. Vi var 27 deltagere.

Turneringsafslutningen blev afholdt i Kabyssen i Ishøj Havn med 18 deltagere.

Påskefrokosten i Reerslev Forsamlingshus den 8. april 2022. Der blev serveret buffet med efterfølgende kaffe og småkager. Vi skulle hver især medbringe et påskeæg, som der blev trukket lod om og fordelt, så alle fik ét.

PBA-afslutningen den 20. maj 2022 – TRIVSEL deltog kun med 9 personer, da mange syntes, det var for dyrt at betale 200 kr., men flot at klubben vandt 7 præmier i turneringen.

Sæsonafslutningen i Reerslev Forsamlingshus den 24. juni 2022. 24 deltog i festlighederne, og vi fik først serveret sildebord med tilbehør og bagefter højtbelagt smørrebrød – en rigtig hyggelig eftermiddag med forskellige indslag og godt humør.

PBA-Stævner

9-Pins Stævne i Rødovre den 1. oktober 2021. TRIVSEL havde 14 deltagere med, og vandt 8 præmier.

Scottish Turneringen i Rødovre den 7. januar 2022. TRIVSEL havde 12 deltagere med, desværre ingen præmier. 

8/9-Pins Stævne i Rødovre den 4. marts 2022. TRIVSEL havde 17 deltagere med og vandt 5 præmier.

Halmesterskabet i Cecilie’s Bowling den 21. april 2022. TRIVSEL videre med 1 Dame og 1 herre til Alliancemesterskabet i Rødovre. Vores dame blev nr. 14 og vores herre nr. 15.

PBA’s Repræsentantskabsmøde den 26. april 2022. Fra TRIVSEL deltog Steen og Uffe. På mødet blev man enige om at lave turneringen om, så der kun er én mesterrække og så række 1, række 2 osv. – ellers var der ikke noget nyt.

Bestyrelsen ved godt, at ikke alle er tilfredse med forholdene i  Cecilie’s Bowlinghal. Nu er det jo ikke sådan, at nogle af os skal leve af at bowle – så kom om tirsdagen i godt humør – vi er her jo for at hygge os. Det lys, der mangler på banerne har lidt lange udsigter, da de har problemer med strømforsyningen, men vi prøver jævnligt at rykke for mere lys.

Jeg håber, at vi til næste år – i 2023 – igen kan få en feriebustur – den ferie mangler/savner jeg sammen med jer.

Tak til jer bowlingvenner for året, der gik – håber vi får mange gode timer sammen i denne sæson.

Hedehusene, den 5. september 2022

Formand Uffe

 

Referat fra generalforsamling i bowlingklubben TRIVSEL 95

tirsdag, den 27. september 2022  kl. 13.00

 

Uffe bød velkommen og foreslog Kjeld som dirigent.

Til stede var 31 aktive medlemmer ud af klubbens 34 medlemmer. Der var ingen passive medlemmer.

 

1. Valg af dirigent

Kjeld blev valgt

2. Formandens beretning

Beretningen var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der var ingen kommentarer til beretningen.

3. Regnskab

Uffe oplyste, at klubbens bankkonto viste en saldo 49.312,94 kr. Det skyldes, at klubben manglede at afregne/modtage fakturaer på baneleje for ca. 36.000 kr. – trods flere henvendelser/rykkere fra bowlingklubbens formand og kasserer. Derfor er klubbens midler nogenlunde som sidste år.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter 

Kjeld gennemgik forslaget, og Uffe uddybede forslaget med langtidsferie (mindst 1 måneds ferie og højst 3 måneders sammenhængende ferie).

Ændringsforslaget blev vedtaget.

 

5. Budget

Bestyrelsen er enig om at fastholde det nuværende månedlige kontingent for aktive medlemmer på 250 kr.

Kontingentet for langtidssyge og medlemmer på langtidsferie forhøjes til 50 kr./md.

Passive medlemmer fortsat 120 kr./år.

Gæster betaler 60 kr./gang.

For nye medlemmer er 1. gang gratis.

Der var livlig debat om kontingentforhøjelsen til 50 kr./md. for langtidssyge og langtidsferie. Forhøjelsen blev sendt til afstemning og blev godkendt med et stort flertal. Stigningen træder i kraft fra 1. november 2022.  

Hjemmekampe i PBA-regi bliver i denne sæson – 2022/2023 – spillet om tirsdagen fra kl. 11-13. Dette var der utilfredshed med og debat om. Bestyrelsen tog det til efterretning.

Budgettet blev herefter godkendt.

6. Det kommende års aktiviteter

Stævner i PBA-regi og afvikling af holdkampe.

Vi har allerede afholdt vores årlige sæsonstart i Hedelandshytten i august måned.

Julefrokosten holder vi fredag, den 9. december 2022 i Reerslev Forsamlingshus. Invitation bliver udsendt.

Efter nytår kommer påskefrokost og sæsonafslutning.

7. Valg af bestyrelse iflg. § 8

Ulige år: formand og suppleant

Lige år:  kasserer og bestyrelsesmedlem

Hanne genopstiller som kasserer

Bent genopstiller som bestyrelsesmedlem

Begge blev genvalgt med applaus

 

8. Valg af Revisor

Kjeld genopstiller og blev valgt med applaus

9. Eventuelt

Jonnie nævnte, at der er valg til festudvalget næste år.

Uffe oplyste, at han er på valg til næste år – så har han været formand i 9 år. Måske vi allerede nu skulle begynde og tænke over, hvem der eventuelt kan/skulle være en værdig formand for vores bowlingklub.

Karsten og Bent vil gerne arrangere ferie til næste år. Uffe takkede Maiken for at arrangere vores ferier i de tidligere år.

Else nævnte, at næste år måtte der gerne være en, som overtager banefordeling og udsendelse af resultater ……

Uffe lægger brochurer frem, som vi kan tage med og uddele.

Hans orienterede om, at Rødovre Bowlinghal på grund af økonomien pr. 1. oktober sætter priserne op og indskrænker åbningstiden, så de først åbner kl. 13.

Kjeld afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden…

Referent:  Else Nordkvist

Den 6. oktober 2022