Vedtægter

Vedtægter for Bowlingklubben Trivsel af 1995

 

§ 1 Klubbens navn og område

Klubbens navn er Trivsel stiftet torsdag, den 8.12.1994

Klubben har hjemsted i Cecilie’s Bowling i City 2, 2630 Taastrup

 

§ 2 Klubbens målsætning og virke

Klubbens formål er at fremme kendskabet til bowling samt skabe et godt socialt samvær blandt klubbens medlemmer.

Klubbens midler kan tilvejebringes ved opkrævning af kontingent fra klubbens medlemmer.

§ 3 Medlemmer

Klubben optager medlemmer, der på forhånd har tilkendegivet, at de vil overholde klubbens vedtægter samt leve op til klubbens formålsparagraf.

Medlemstyper:

 1. Personer af begge køn der er fyldt 60 år
 2. Passive: ægtefæller, tidligere aktive medlemmer og langtidssyge.

Medlemsrettigheder:

a. kan deltage i turneringer og arrangementer afholdt af Pensionisternes Bowling Alliance (herefter kaldet PBA)

Medlemmer, som deltager i PBA turnering betaler et gebyr pr. kamp såvel ude som hjemme. Gebyret fastsættes på generalforsamlingen.

Henvendelse om medlemskab sker til klubbens formand.

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens formand med varsel til nærmeste 1. i efterfølgende måned.

§ 4 Kontingent

Medlemskontingentet for aktive, passive, langtidssyge og langtidsferie (mindst 1 måneds ferie og højst 3 måneders sammenhængende ferie) fastsattes af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Medlemmerne skal betale for benyttelse af banerne til klubben før afbenyttelsen af disse.

Gæster kan deltage ved tilmelding senest spilledagen mellem kl. 08.00 og 09.00 til spilleudvalgsformanden. Pris fastsættes på generalforsamlingen.

Ved fravær udover en måned betragtes medlemmet som langtidssyg pr. første hele måned.

Betaling skal ske månedligt forud til klubbens kasserer.

Manglende kontingentbetaling kan medføre udelukkelse.

Medlemmer, der udtræder af klubben har intet krav på klubbens formue eller tilbagebetaling af kontingent.

§ 5 Baneleje

Klubbens bestyrelse er bemyndiget til at indgå kontrakt om leje af baner med bowlingcenteret.

Klubben hæfter for betaling af baneleje i.h.t. indgået kontrakt.

§ 6 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og kun den kan give og ændre klubbens love og vedtægter.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af september måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Der vedlægges revideret regnskab med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Hvert aktivt medlem har én stemme, som skal afgives ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stemmeret kræver mindst 2 måneders forudgående medlemskab, samt at forfaldent kontingent er betalt.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budget, herunder kontingentfastsættelse (aktive, passive, langtidssyge og gebyr ved holdturnering)
 6. Det kommende års aktiviteter
 7. Valg af bestyrelse iflg. § 8
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag skal, for at blive behandlet under pkt. 4 på den ordinære generalforsamling, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag samt forslag til vedtægtsændring skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Til ændring af klubbens vedtægter kræves, at mindst 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer afgives for vedtægtsændringerne.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 8 dage efter beslutning enten af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 navngivne klubmedlemmer indsender skriftlig begæring herom indeholdende dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden 8 dage fra begæringens modtagelse i bestyrelsen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, og med simpelt stemmeflertal.

§ 8 Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer samt en suppleant, 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges af generalforsamlingen og det 4. turneringslederen udpeges af bestyrelsen.

Kun medlemmer med stemmeret kan opstille til bestyrelsesvalg.

Formand og suppleant vælges i ulige år.

Kasserer og bestyrelsesmedlem vælges i lige år.

Generalforsamlingen vælger en revisor

Valgperioden er for alle 2 år.

§ 9 Bestyrelsens forretningsorden

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over netbank til foreningens bankkonti hver for sig.

Formanden er ansvarlig for den daglige ledelse af klubben, indkaldelse til møder og repræsen- tation af klubben.

Kassereren forelægger det reviderede regnskab samt budget på den årlige generalforsamling.

Kassereren er ansvarlig for at føre kartotek over klubbens medlemmer, at opkræve kontingent fra de enkelte medlemmer, at sørge for økonomisk opfyldelse af kontrakt om baneleje med bowlingcenteret samt at føre regnskab over klubbens midler.

Suppleanten er arbejdende og indtræder med stemmeret, når et bestyrelsesmedlem er fraværende.

Bestyrelsen udpeger en turneringsleder, der er ansvarlig for klubbens deltagelse i turneringer. Turneringslederen deltager i bestyrelsesmøder med stemmeret.

Ved afstemninger med stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§ 10 Nedsættelse af udvalg

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til at varetage specielle opgaver, f.eks. festudvalg og lign.

§ 11 Regnskab

Regnskabsåret løber fra den 01/07 – 30/06.

Regnskabet føres og afsluttes af kassereren og godkendes af klubbens revisor.

Det af revisoren godkendte og underskrevne regnskab forelægges bestyrelsen til underskrift før indkaldelse til generalforsamling.

§ 12 Hæftelse

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den for klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 13 Opløsning

Klubben kan kun opløses når mindst 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer afgives for opløsning af klubben.

Såfremt nødvendigt antal ikke er mødt frem, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Ved Klubbens opløsning skænkes klubbens værdier til Dansk Handicap Forbund.

1 tilfælde, hvor disse vedtægter ikke måtte være tilstrækkelige er bestyrelsen bemyndiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at træffe de nødvendige beslutninger.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 27. september 2022.